Painting of Shankaracharya Dr. Kurtakoti for Sri. Shankaracharya Nyas, Nashik  SIZE - 6 feet